Стихи о Сердало

Газете «Сердало»

        

 Оглавление

Гамботов Борис «Сердало»газете  хетаяь

Льянов Мухьмад «Сердало»

Муталиев Хаджи-Бекир Салам хьона, «Сердало»

Озиев Салман Наьха дегаш г1оза доахаш

«Сердалога» 75 шу дизарца

Т1аргимхо «Сердалонга»

Тимурзиев Башир Поэт и «Сердало»

Угурчиев Азамат-Гирей Хьол бочаг1а цхьакка дац

Угурчиев Азмаат-ГИрей . Хьамсарча газетага

Чахкиев Саид Родной газете «Сердало»

Чахкиев Саид Сердало

 

 

Беков Тембот

Сердало

 

Дахалда вайна "Сердало!" –

Вай культуран чарх,

Камаьршача 1аьдало

Вайна байта малх.

 

Зоврбика т1ехк я хьо,

Тембота дулх да хьо,

Ткъамаш д1аьха да хьа,

Б1аргаш сийрда да хьа.

 

Хиланза хьалдаь, дале хьалкхийна

Зовне екача назмех чуийна,

Вай лоаман тархаш сомайоахаш доаг1а

Хьо, заман тур, культуран д1оаг1а!

 

 

Льянов Мухьмад

«СЕРДАЛО»

 

Ма сийрда, маьхка к1ерам

Хина лотаделар хьо,

Хоарцонца къовсам лоаттош

Хьадоаг1а «Сердало».

Халкъа воккха хьехамча

Хинна  д1аэттар хьо,

Кхетама къулба,

Боадон моастаг1а «Сердало».

 

Боккха бар хьа лоарх1ам

Даьхен т1ом латтача хана,

Даьхе лораерий дегаш

1а курадоахар.

Котало 1алашье

Фашистий уж синош даха

Хьай кхайкамца

Г1алг1ай к1антий 1а оарцаг1боахар.

 

1омадир 1а тхо

Къахьегама толамаш даха,

Тоае, малх мо хозъе

Вай из хьамсара Г1алг1айче,

Кийча хила тхоай

Беррига низ, денал оарцаг1даха,

Дуккха лайна, 1айна

Г1алг1ай халкъ ираз долаш де.

 

1омадир 1а тхо, тха «Сердало»,

Барт болаш 1имерза даха,

Эшшачоа г1о де

Оарцаг1довла долаш кийча.

1омадир эхь-эздел

Оамала корта болаш даха,

Оамала дегаза оаг1онаш

Йохо, ача.

 

Т1ахьехар 1а тхо, к1аьд ца луш

Деша, 1илма 1омаде.

Сердалонгахьа боаха г1а

Шераг1а, кастаг1а баха.

Т1ахьехар, безаме хила

Дог ц1ена, тешаме,

Мискабарий дог хьаста

Дале  царна саг1а.

 

Дахалда хьо, ц1енча уйлай

Кхолламча «Сердало»!

Х1ара г1алг1ачун керттера

Хьашт хьох хилда.

Дегашта 1а тоам беш

Мерза хьесташ хьа дешо.

Ший сийрдача цу кхоанен чу

Г1алг1ай халкъ г1олда!

 

 

 

Мальсагов Зоврбикага

 

Сийрдадаьнна д1аэттад хьо, "Сердало", –

Къама т1epa д1аяьккхай боадон хало.

1а даь кема деций 1илман форда т1а,

Наьна мотт ловзабеш цун к1оаргален т1а.

Ц1еча г1алг1ай дегашка латт хьа ц1и,

Латтаргья из ч1оаг1ъенна дуне мел латт

 

Эггара хьалха кепатеха хинний "Сердало " газета

mla, 1933, 5май, № 57 (927) за подписью "Ахьмад ).

 

 

Муталиев Хьажбикар

Салам хьона, «Сердало»!

 

Рифмо къовлаш, дувлаш

ч1оаг1а,

Тахан дешаш в1ашкадоаг1а, -

Салтий санна, муг1рах увтт.

Ц1аг1ар, дег чур боадо

эккхош,

Из хьа сердал балха йоаллаш,

Бета т1ехьа ихаб бутт.

Боад мел йолча сона гора –

Ший з1анараш ерзайора

1а хьехача вахаро!

Хьох, хьа меттах тешам бенна ,

Дог  г1оздаьнна,

Новкъа  ваьнна,

Воаг1а г1алг1а – лоамаро.

Воаг1а турпал вахар кхоллаш.

Заман новкъа ший ког лувзаш,

Айваь, ч1оаг1ваь хьа ткъамо.

Тахан, шовзткъа б1аьсти

йоалаш,

д1ахо беча наькъа дерзаш,

Салам  хьона, «Сердало»!

 

Газета «Сердало», 30 апреля 1963 г.

 

Озиев Салман

БEKОB ТЕМБОТ ВАЬ 124 ШУ

ДИЗАРГА

 

Зоврбика сийг сегача,

Цунах йоккха сердал яьр,

Х1ара г1алг1ачун дега чу

Из сердал чукхачийтар

Вар из Тембот – хьехархо,

Г1алг1ай хьамсар дезалхо.

 

Зоврбика т1ехк кхеллача,

Цу т1ехка т1а дулх диллар,

Сердалонга никъ биллача,

Из никъ наха белгалбаьр

Вар из Тембот – хьехархо,

Халкъа веза дезалхо.

 

Зоврбика лард еллача,

Цу ларда т1а ц1а хьалдаьр,

Керда йоазув цо кхеллача,

Из наха хьехаш, доаржадаьр

Вар из Тембот – хьехархо,

Сийдеш лоарх1а дезалхо.

 

Б1аьшерашка къайла яьлла

Метта хозне хьайийлар,

Эггар хьалха вай меттала

Стихаш язъе йолаяьр

Вар из Тембот – хьехархо,

Къаьнаг1 вола йоазонхо.

 

"Заман тур", "культуран д1оаг1а"

Хиннад "Сердалонах" х1анз,

Дешашвар г1адвугаш ч1оаг1а,

Хиннай цунах йоккха ганз.

Из даьр вар вай хьехархо

Тембот – халкъа дезалхо.

 

 

ТЕМБОТАГА

 

Наьна меттала

1а сайна

Хьийха дешар

Даим сона дагалатт.

Сайна хьогара

Хьахайнар –

Хьох со тешар –

Аз а наха д1ахьийхад.

1а хьийха ха

Дагалувца,

Хьогар баьнна

Пайда ц1аккха биц

ца беш.

Хоза хет

Хьо наха вувцаш,

Дагадена

1а дийцараш,

Хьоца мел дийшачо,

Аз мо,

Даггахь везаш,

Безамца хьо хьехаву.

Наьна йоазув да

Х1анз адамо

пайда эцаш, –

Аз хьо цунах тешаву.

Зехьа дайнадац

1а хьехар –

Халкъа хайнад –

Цо лу пайда

боккха ба.

Зоврбикаца

1а къахьегар

Накъадаьннад.

Цудухь халкъо шун

хам бу.

Хьо валаре

Тахан дийна,

Хьона гургьяр

Мехка яьржа сердало.

Сийрдадаьнна,

Дег1адена

Хьона гургдар

Хьайна дийза

"Сердало".

 

 

Озиев Салман

Наьха дегаш гIоздоахаш

 

Гонахь боадо,-

Боккха 1откъам

1овшаш бар вай

Г1алг1ай мохк,

Хозар воацаш

Цо бу лоткъам,

Денна дикълуш

Т1ера мохк.

 

Наьна меттал

Дацар йоазув

Эрсий дар ховр-

К1езга вар.

Ч1оаг1а дар из

Боадон доазув,

Дешарах халкъ

Хьегаш дар.

Боадан юкъе

Яьнна сердал,

Къаьстта сийрда

Лепаш хул,

Гаьна хилча

Ю из теркал,

Безамег1а я

Из кхычул.

Наьха дегаш

Ше г1оздоахаш,

Арадаьлар

«Сердало».

 

Боадан пордув

Т1ерайоахаш,

Йоаржайир цо

Сердало

Нокхармоза

Зиза санна,

Цо т1аэзар

Г1алг1ай къам.

Массане а,

Раьза хинна,

Ч1оаг1а бора

Парте хам.

 

1арбий къаьнар.

Дешар ховраш-

Цу кердачун

Моастаг1ий-

Духьалбаьлар,

Лестош ковраш,

Кердачун уж

Ма хулий.

 

1арбий дешар

Дийшараша

Сий ца деш, из

Юстардоах.

Дунен дикаш

Диараша

Укх вай кердача

Йоазох йоах:

«Тайп-тайпара

Дунен 1илмаш

Цунца 1омо

Тарлургдац.

Цу дешаро

Вай адамаш

Хьаькъал т1а а

Доалоргдац».

 

1арбий дешар

Дийшараша

Бусулба ди

Хьалхабоах.

Сердало

Ца йийзараша:

«Вай  бусулба

Дале, - йоах,-

 

Вайна эшаш

Дац из дешар.

Цо нах дин т1ара

Боахаргба.

Хьакъал 1омо

Вайне эшар

Вайна юкъе

Долаш да».

 

Къахьегама

Адамашта

Дар из дезар,

Мерза модз.

Шоашта дешар

Деннарашта

Цар х1анз ловцаш

Доахаш хоз.

 

Еррига из

Духьле кагъеш,

Д1ачакхдаьлар

«Сердало»,

Къахьегамхой

Дегаш д1оахдеш

Йоаржайир цо

Сердало.

 

Т1аргимхо

«Сердалонга»

 

Къело, боадоно к1алхьешаш,

Йоацаш цхьаккха сердало,

Адама мел дезар эшаш,

Лайра халкъо доакъезло.

 

Халкъа т1ера бала боаккхаш,

Яьлар кортамукъале.

Парг1ат, кер бизза садоаккхаш,

Яьржар халкъа г1озале.

 

Мецвенначоа хулаш кхача,

Хьогвенначоа хулаш хий,

Г1озленца тхога кхаьчар

Сийлахь «Сердало» ма дий.

 

Кхаьла б1аргаш сийрдадоахаш,

Кхоллаш наха дегаг1оз

Иразе никъ хьалхабоахаш,

Мехка екаш я хьа оаз,

 

Кховзткъе итт шу исторена

Форда т1адам мара бац.

Бакхъда, тхона хIаранена

1а лу ираз – боарам бац.

 

Даькъал хилда кховзткъе итт шу

Тахан дуза «Сердало»,

Х1аранена улл хьо дег чу, -

Халкъа  дегаондало!

 

1993 год

 

Тимурзиев Башир

Поэт и «Сердало»

Посвящается к 85-летию выхода газеты «Сердало»

 

Поэт: – Право имеет наш юбиляр

Невежеству нанести железный удар!

Газета:  – Оглядываясь на годы свои

Я хочу вам сказать, братья мои:

Я не люблю, чтобы меня

Урки поджигали!

Я не люблю, чтобы меня

Грязью обливали!

Я не люблю, чтобы меня

На дуэль вызывали!

Не хочу, чтобы меня

Стариком называли!

 

Никогда не любила,

Чтобы мне рот затыкали,

Но родила однажды урода

Бедная Земля

– Он уже сгнил, как собака,

Под забором Кремля...

 

Знайте, что я всю жизнь

Шла «сквозь револьверный лай»,

А хранил меня от бурь

Мой родимый месяц май.

 

Эй, вы, кто там из вас

Смеет тявкать, выходи!

Я покажу вам сейчас

Свои суровые годы!

 

Шутки со мною, «друзья»,

Кончатся для вас плохо,

Вы долго-долго будете

От оплеух моих охать.

 

Знайте! Многие уже

Мой удар испытали,

И чины, и доходы

Навсегда потеряли.

 

Восемьдесят пять для меня

– Это чепуха,

Базарный бред болтунов

Для меня - шелуха.

 

Я и впредь не буду нести

Груз сгорбленного старца,

Ибо в груди моей бьется

Бесстрашное сердце.

 

Впереди мы еще не раз

Сойдемся на ринге,

Не болтовню слушать

Дряхлых старушек на рынке.

 

Я рожден давать людям

Свет и тепло, и даю!

Остаток жизни своей

Этому я посвящу!

 

Я - Сердало!

Я – Свет!

Я всю жизнь на посту!

Поэт: - Пусть этот удар юбиляра

Поднимет на новую высоту!

 

2008 г.

 

 

Угурчиев  Азмат-Гири

Хьол бочагIа цхьаькха дац

«Сердало» газета 80  шу дизарга

 

1а хьабенар б1аьха никъ ба,

Дезткъа – хьона цхьаккха дац.

Ха мел йода –хьо къонлуш да,

Хьо доацаш тха оамал бац.

 

1а халкъаца йийкъай г1озал,

Цунца дийкъад дика-во.

Даим тхона телаш сердал

Хьаденад хьо «Сердало».

 

Укх дунен т1а хьа ц1и йолаш

Малха даьнна газет дац.

Ма ираз  да хьо тха долаш,

Хьох доаккхий даь доалалац.

 

Ховха бер мо лире да хьо.

Хьол бочаг1а цхьаькха дац.

Наьнах санна хьох хьийрчад тхо

Хьох д1ахада тха йиш яц.

 

К1антий денал 1а совдаьхад,

Даьхе лоро г1еттабаьб.

Цар г1оазот 1а даькъал дийцад,

Денал дувцаш хестабаьб.

 

Цхьа ха –зама яьккхай къаьста-

Д1аьха, д1аьха кхойтта шу.

Юха а наьха дегаш хьаьста

Хьо дика ха я тхона гу.

 

Эзар шера бала боацаш

Г1оза декаш хилда хьо!

Вай мохк санна дег1аухаш,

Хьадоаг1аш доа «Сердало»!

 

10.04.03 ш.

 

 

Хьамсарча газетага

 

Ма вусалва со хьо доацаш.

Дега деза «Сердало».

Ха аз йоаккхе хьоца воацаш,

Саб1арздале саготлу.

 

Ма вусалва со хьо доацаш,

Хьоцара хаде вахар дац.

Хьо - м мегаргадар со воацаш,

Са хьо доацаш оамал бац.

 

Ма вусалва  со хьо доацаш,

Хьадухь вала кийча ва.

Даим хиннав со хьох хьерчаш.

Хьо са наькъа къулба да.

 

Массаза халкъа да гара долаш,

Цунца декъаш дика- во,

Хьаденад хьо бакъдо доалаш,

Сердал телаш, «Сердало».

 

Хьона баргал тоха г1ерташ

Цхьацца жуккаргаш хиннай.

Бакъда, царех дош ца  хеташ,

Тхона сердал 1а тийннай.

 

Кховзткъеи итт –м хаяц в1алла,

Х1ара денна къонлу хьо.

Ц1аккха ца гуш г1айг1а –бала ,

Дахалда хьо, «Сердало»!

 

1993 год

 

БЕСПЛАТНАЯ точка доступа Wi-Fi всем
Юбилейные
даты